සිදුව පොලිස් බලප්‍රදේශයේ ලියන්ගේමුල්ලේ පිහිටි ප්‍රසිද්ධ රාත්‍රී සමාජ ශාලාවක්වැටලු වලාන දුෂණ මර්ධන  ප්‍රහාරක ඒකකයේ  පොලිස්...
බස්නාහිර පළාත් මාර්ගස්ථ ම්ගිප්‍රවාහන අධිකාරිය මගින් අවිධිමත් ලෙස මාර්ග බලපත් ලබාදී ඇති බවට විවිධ පාර්ශවයන්...
මිගමුව දිස්ත්‍රික් මහරෝහලේ සිදුවි ඇතැයි කියන මිලියන තුන්සියයක  මුදල් අවභාවිතය පිලිබදව පලාත්සභාවේ විගණන නිලධාරීන් මගින්...