අවතැන්වූවන්ට ආහාර පාන පිලියලකිරීමට විශේෂඥ උපදෙස්

728x150

7කටානේ ගංවතුර නිසා පීඩාවට පත්ව සිටින ජනතාව සදහා රජය මගින් ලබාදී ඇති සහනාධාර නිසිපරිදි ලැබෙනවාද, එම පිරිස සඳහා තවදුරටත් අවශ්‍ය පහසුකම් මොනවාද, සොයා බැලීමට පැමිණි විශේෂඥ වෛද්ය සුදර්ශිනී ප්රානාන්දුපුල්ලේ නගර සැලසුම් හා ජල සම්පාදන රාජ්‍ය අමාත්‍යවරිය අවතැන්වූවන්ට ආහාර පාන පිළියෙල කරන ස්ථාන ද නිරීක්ෂණය කළ අතර ආහාර පාන පිලියල කිරීමේදී ඉතාමත් පිරිසිදුව එමකටයුතු සිදුකරන ලෙසද ඉල්ලසිටියාය.

728x150

There are no comments yet

Why not be the first

Leave a Reply

More 661 posts in ප්‍රධාන පුවත් category
Recommended for you
කටාන සමුපේ වාහන අවභාවිතයේ

කටාන විවිධ සේවා සමුපකාර සමිතියේ මහා සභා රැස්වීම  සමුපකාර ශ්‍රවනාගාරයේ අද( 28)පැවති අතර අධ්‍යක්ෂක මණ්ඩලය...