ඉන්දියානු ගංවතුර සහනාධාර කටුනායකට

728x150

14
ගංවතුරෙන්පීඩාවට පත්ව සිටින ජනතාව වෙනුවෙන් ඉන්දියානු සහනාධාර රැගත් මුල්ම ගුවන් යානය ඊයේ කටුනායක ගුවන්නොටුපොලට ලගාවිය.
කුඩාරම් ,බැටරවර්ග, විදුලි ජනක යන්ත‍්‍ර ,සනීපාරක්ෂක උපකරණ ඇතුළු විශාල සහනාධාර තොගයක් අනුර පි‍්‍රයදර්ශණ යාපා ආපදා කළමණකරන අමාත්‍යවරයාට වෛයි කේ සින්හා ඉන්දියානු මහ කොමසාරිස් වරයාඅතින් භාර දෙන ලද අවස්ථාව.
මෙම අවස්ථාවට සහභාගි වි සිටිනිළධාරින් පිරිසක් ද ජයරුපයේ වෙති.

728x150

There are no comments yet

Why not be the first

Leave a Reply

More 122 posts in දේශපාලනය category
Recommended for you
කටාන සමුපේ වාහන අවභාවිතයේ

කටාන විවිධ සේවා සමුපකාර සමිතියේ මහා සභා රැස්වීම  සමුපකාර ශ්‍රවනාගාරයේ අද( 28)පැවති අතර අධ්‍යක්ෂක මණ්ඩලය...