කටාන ප්‍රාදේශීය සභාවේ වාර්ෂික පිරිත් පිංකම අද රාත්‍රී

728x150

කටාන ප්‍රාදේශිය සභාවේ කාර්යමණ්ඩලය විසින් වාර්ෂිකව සංවිධානය කරනුලබන පරිත්‍යාන  ධර්මදේශනය සහ සංඝගත දක්ෂිණාව සදහා සියලු කටයුතු මේ වන විට  සුදානම් කර ඇත. අද රාත්‍රී 8ට පරිත්‍යාන  ධර්මදේශනය ආරම්බ වීමට නියමිතයි.

හෙට උදැසන  මහා සංඝයා වහන්සේ  25  නමක් විෂයෙහි පිරිනමන සංඝගත දක්ෂිණාවකින්  පුණ්‍ය උත්සවයේ කටයුතු අවසන් වනබව ප්‍රකාශ කල  ප්‍රාදේශීය සභාවේ  ලේකම් වරිය  මෙම පින්කම් කටයුතු සදහා සහබාගි වනලෙස ප්‍රදේශවාසීන් ගෙන් ඉල්ලීමක් ද කළේය.

728x150

There are no comments yet

Why not be the first

Leave a Reply

More 448 posts in News category
Recommended for you
හිටපු ධිවර නියෝජ්‍ය අමාත්‍ය සරත්කුමාර ගුණරත්නගේ පුද්ගලික ලේකම් රිමාන්ඩ්

කලපු සංවරධන කටයුතු සදහා වෙන්කළ මිලියන 12 හක මුදලක් සාවද්‍ය පරිහරණය කලයි හිටපු ධිවර නියෝජය  ඇමතිසරත් කුමාර...