කටාන ප්‍රාදේශීය සභාවේ වාර්ෂික පිරිත් පිංකම අද රාත්‍රී

කටාන ප්‍රාදේශිය සභාවේ කාර්යමණ්ඩලය විසින් වාර්ෂිකව සංවිධානය කරනුලබන පරිත්‍යාන  ධර්මදේශනය සහ සංඝගත දක්ෂිණාව සදහා සියලු කටයුතු මේ වන විට  සුදානම් කර ඇත. අද රාත්‍රී 8ට පරිත්‍යාන  ධර්මදේශනය ආරම්බ වීමට නියමිතයි.

හෙට උදැසන  මහා සංඝයා වහන්සේ  25  නමක් විෂයෙහි පිරිනමන සංඝගත දක්ෂිණාවකින්  පුණ්‍ය උත්සවයේ කටයුතු අවසන් වනබව ප්‍රකාශ කල  ප්‍රාදේශීය සභාවේ  ලේකම් වරිය  මෙම පින්කම් කටයුතු සදහා සහබාගි වනලෙස ප්‍රදේශවාසීන් ගෙන් ඉල්ලීමක් ද කළේය.

728x150

There are no comments yet

Why not be the first

Leave a Reply

More 779 posts in ප්‍රධාන පුවත් category
Recommended for you
මිගමුව නගරයේ පදිකයන් මරුවා සමග වාසේ

මහාමාර්ගයක් අසල ගොඩනැගිලක් තැනීමේදී මාර්ගයේ මධ්‍යයේ සිට ගොඩනැගිල්ල අතර  තැබිය අවම දුරක් නියමකර ඇත ගොඩනැගිලි...150x728