කටාන විවිධ සේවා සමුපකාරයේ අධ්යාක්ෂක මණ්ඩල සටනෙන් ජය සුදර්ශිනි හිතවතුන්ට

728x150

DSC_0148
කටාන විවිධ සේවා සමුපකාරයේ අධ්යඅක්ෂක මණ්ඩලය තෝරා ගැනීම සදහා අදපැවති ජන්ද විමසීමෙන් සුදර්ශිනි ප්රසනාන්දුපුල්ලේ රාජ්ය ඇමැතිනියට හිතවත් කණ්ඩායම ජයග්රිහණය කර ඇත. එම කණ්ඩායමට අධ්ය‍ක්ෂක මණ්ඩලයේ හතෙන් පහක බලයක් ලැබී ඇත.සබාපති ලෙස ජගත් පුෂ්පකුමාර මහතා සහ උප සභාපති ලෙස ලොරන්ජන් ක්රිකෂාන්ත මහතාත් තෝරාගෙන ඇත මෙම කණ්ඩායමට ලලිත් වනිගරත්න පළාත් සමුපකාර අමාත්යත වරයාගේ ද ආශීර්වාදය ලැබී ඇත.

728x150

There are no comments yet

Why not be the first

Leave a Reply

More 122 posts in දේශපාලනය category
Recommended for you
කටාන සමුපේ වාහන අවභාවිතයේ

කටාන විවිධ සේවා සමුපකාර සමිතියේ මහා සභා රැස්වීම  සමුපකාර ශ්‍රවනාගාරයේ අද( 28)පැවති අතර අධ්‍යක්ෂක මණ්ඩලය...