කටාන විවිධ සේවා සමුපකාරයේ තුන් කොන් සටනක්

728x150

5
අද පෙරවරු10 ට ආරම්බවිමට නියමිත කටාන විවිධ සේවා සමුපකාරයේ අධ්යයෂ්ක මණ්ඩලයට තුන් කොන් සටනක් ඇති බව ඉතාම විශ්වාශ ආරංචි මාර්ග වලින් වාර්තාවි ඇත මෙහි ඇති අපුර්වත්වය වන්නේ එක්සත් ජාතික පක්ෂයට හිතවත් බව කියන කණ්ඩායමත් ඒකාබදධ විපක්ෂයට හිතවත් බව කියන කණ්ඩායමත් නිතරග ගිවිසුමක් සහිතව එකට කටයුතු කිරීමයි.මේ අතර තවත් කණ්ඩායමක් සවධිනවද අනෙක් කණ්ඩායම සුදර්ශිනි  ප්‍රනාන්දුපුල්ලේ රාජ්‍ය අමාත්‍ය  තුමියට හිතවත් කණ්ඩායමක් ලෙස තරග වදින බව ඉතාම විශ්වාශ ආරංචි මාර්ග වලින් වාර්තාවි ඇත

728x150

There are no comments yet

Why not be the first

Leave a Reply

More 661 posts in ප්‍රධාන පුවත් category
Recommended for you
කටාන සමුපේ වාහන අවභාවිතයේ

කටාන විවිධ සේවා සමුපකාර සමිතියේ මහා සභා රැස්වීම  සමුපකාර ශ්‍රවනාගාරයේ අද( 28)පැවති අතර අධ්‍යක්ෂක මණ්ඩලය...