ජල සම්පාදන රාජ්‍ය අමාත්‍ය වරිය වගාවට ජලය සපයයි

                          
කටාන බටහිර කළුවාරිප්පුව කුඹුරු ඉඩම් අස්වැද්දීම සඳහා වගා ලිං ප්‍රතිසංස්කරණය කිරීමට නගර සැලසුම් හා ජල සම්පාදන රාජ්‍ය අමාත්‍ය විශේෂඥ වෛද්‍ය සුදර්ශිනි  ප්‍රනාන්දුපුල්ලේ මහත්මිය පියවර ගන්නා ලදී.
මේ දින වල පවතින ජල හිඟය නිසා තම කුඹුරු අස්වැද්දීමට තරම් ප්‍රමාණවත් ජලය නොමැති වීම නිසා මහත් දුෂ්කරතාවන්ට මුහුණ දී ඇති බැවින් දැනට අත්හැර දමා ඇති වගා ලිං ප්‍රතිසංස්කරණය කිරීම සඳහා පියවර ගන්නා ලෙස ප්‍රදේශවාසීන් අමාත්‍යවරියගෙන් ඉල්ලීම් කැ තිබුණි.
මෙම අවස්ථාව නිරීක්ෂණයට එක්වෙමින් ඇය ප්‍රකාශ කළේ කාලගුණ විපර්යාස හේතුවෙන් අද වන විට බොහෝ දුෂ්කරතාවන්ට පත් වීමට සිදු වී ඇති බවත් පානීය ජල පහසුකම් සපයා ගැනීම සඳහා ජනතාවට මහත් පරිශ්‍රමයක් දැරීමට සිදු වන අතර ආහාර සපයා ගැනීම වෙනුවෙන් කුඹුරු ඉඩම් පුරන් වීමට ඉඩ නොදී අත්හැර දමා ඇති මෙවැනි වගා ලිං ප්‍රතිසංස්කරණය කොට ඒවා අස්වැද්දීමට ගොවීන් උනන්දුවීම පිලිබඳව තමා සතුටට පත් වන බවයි.

සුමිත් කාරියවසම්,

728x150

There are no comments yet

Why not be the first

Leave a Reply

More 159 posts in දේශපාලනය category
Recommended for you
දෙපා ඇලේ මෝඩ පාලමක්

ලක්ෂ 25 ක වියදමින් දෙපා ඇල හරහා කට්ටුව ප්‍රදේශයේ ඉදිකර ඇති පාලමක් හේතුවෙන් ඒ අවට...150x728