ඩෙංගු මඩින්න අලි මදුරුවෙක්

728x150

There are no comments yet

Why not be the first

Leave a Reply

More 134 posts in සෞඛ්‍ය category
Recommended for you
කෝටි 25ක් දීල මාස 16යි; පෙට් ස්කෑනරය තාම නැහැ; “ලැජ්ජයි”

කෝටි 25ක් දීල මාස 16යි; පෙට් ස්කෑනරය තාම නැහැ; "ලැජ්ජයි" Image caption"මගේ පුතාගේ අන්තිම කාලේ...150x728