දයාන් ලාන්සාත් මිගමුව ලංගම ඩිපෝව පහල කානුවකට බසී.

728x150

8මිගමුව ලංගම ඩිපෝව පහල තිබෙන කාණුවක් හිරවීම නිසා වැසිජලය බැසයාමට තිබූ අවහිර තාවයක් නගරසභා සේවකයින් සමග  එකතුවී සුද්ද කර හිරවුණු වැසිජලය බැසයාමට කටයුතු කරමින් සිටින දයාන් ලාන්සා මිගමුව නගර සභාවේ නියෝජ්‍ය නගරාධිපතිවරයා

728x150

There are no comments yet

Why not be the first

Leave a Reply

More 122 posts in දේශපාලනය category
Recommended for you
කටාන සමුපේ වාහන අවභාවිතයේ

කටාන විවිධ සේවා සමුපකාර සමිතියේ මහා සභා රැස්වීම  සමුපකාර ශ්‍රවනාගාරයේ අද( 28)පැවති අතර අධ්‍යක්ෂක මණ්ඩලය...