දිවුලපිටිය හිටපු පළාත් පාලන නියෝජිතයෝ පිරිසක් රන්ජන්ගේ සංවිධායක දුරය පිළිනොගැනීමට තීරණය කරයි?

දිවුලපිටියආසනයේ  එක්සත් ජාතික පාක්ෂයේ ක්‍රියාකාරීන් මේ වනවිට කණ්ඩායම් දෙක තුනකට කැඩී ඇති බව අපගේ දේශපාලන ආරංචි මාර්ග වලින් දැනගැනීමට ලැබී ඇත. රන්ජන් රාමනායක නියෝජය අමාත්‍ය වරයා දිවුලපිටිය ආසන සංවිධායක වරයා වශයෙන් පිළිගන්නා   සහ පිළිනොගන්නා පිරිස වශයෙන්  ප්‍රධාන වශයෙන් කණ්ඩායම් දෙකක් පැහැදිලි වශයෙන් දැකගැනීමට ඇති බවද වාර්තා වේ

මේ දෙපිරිස අතර ගැටුම මේවනවිට විශාල වශයෙන් වර්ධනය වී ඇති අතර මෙවර මැයි දිනයට වෙනම  කණ්ඩායම් වශයෙන්  සහභාගී විමසදහා  රන්ජන් රාමනායක නියෝජය අමාත්‍ය වරයා පිළිනොගන්නා කණ්ඩායම සුදානම වන බවද දැනගන්නට ලැබී ඇත.හිටපු පළාත් පාලන නියෝජිතයන් සහ පක්ෂයේ පැරණි සාමාජිකයන් ගෙන් වැඩි පිරිසක් මෙම කණ්ඩායම නියෝජනය කරනබවද වාර්තා වේ

728x150

There are no comments yet

Why not be the first

Leave a Reply

More 135 posts in දේශපාලනය category
Recommended for you
සංවර්ධන නිලධාරින්ට 2018 සිට වැඩබැලීමේ සහ ලිපිද්‍රව්‍ය සදහා දීමනාවක් -නිමල් ලාන්සා

වෘත්තිය සමිති නායකයන් රාජ්‍ය නිලධාරී මෙන්ම අමාත්‍ය වරුන්ද වෘත්තිය සමිති සමග වෘත්තීය ගැටළු පිලිබදව සාකච්චා...150x728


150x728