පාර අවහිරකර මාර්ග අනතුරු සිදුවන ලෙස කළුගල් පාරේ බාන ලද මේ රියදුරුට එරෙහිව නිතිය ක්‍රියාත්මක කලයුතුයි

728x150

මේ මිගමුව බොලවලන මාවතයි මෙම මාර්ගය සමග සම්බන්ද වන අතුරු මාර්ග දෙකක අලුත් වැඩියා කටයුතු සදහා කොන්ත්‍රාත්කරු විසින් පාරේ විශාල කොටසක් අවහිර වනලෙස කළුගල් බා ඇති අන්දම ජයාරුපවලින් දැක්වේ. මෙම ගල් ගොඩවල් වල පැටලීම නිසා  පාපැදි කරුවන්  දෙදෙනෙකු ඊයේ සන්ධ්‍යාවේ අනතුරට පත්වී ඇත. මෙලෙස අනතුරක් සිදුවිය හැකි ආකාරයෙන් මාර්ගය අවහිර කර කළුගල් බෑම සිදුකර ඇති  රියදුරන්ට එරෙහිව නීතිය ක්‍රියාත්මක කිරීම මීගමුවේ රථවාහන පොලිසියේ වගකීමකි. කොන්ත්‍රාත් කරුවන් මේ අන්දමින් කටයුතු කරන්නේ නගර සභාවේ නිලධාරීන් නිසි  ලෙස අධීක්‍ෂණ කටයුතු නොකරන නිසාද

728x150

There are no comments yet

Why not be the first

Leave a Reply

More 601 posts in ප්‍රධාන පුවත් category
Recommended for you
මිගමුව මහා නගර සභාව තොරතුරු නිලධාරිනියක් පත්කරයි.

අප වෙබ් අඩවියමගින් 2016 අංක 12 දරන තොරතුරු දැනගැනීමේ පනතේ 24 (1) වගන්තිය යටතේ 2017...