පාර අවහිරකර මාර්ග අනතුරු සිදුවන ලෙස කළුගල් පාරේ බාන ලද මේ රියදුරුට එරෙහිව නිතිය ක්‍රියාත්මක කලයුතුයි

මේ මිගමුව බොලවලන මාවතයි මෙම මාර්ගය සමග සම්බන්ද වන අතුරු මාර්ග දෙකක අලුත් වැඩියා කටයුතු සදහා කොන්ත්‍රාත්කරු විසින් පාරේ විශාල කොටසක් අවහිර වනලෙස කළුගල් බා ඇති අන්දම ජයාරුපවලින් දැක්වේ. මෙම ගල් ගොඩවල් වල පැටලීම නිසා  පාපැදි කරුවන්  දෙදෙනෙකු ඊයේ සන්ධ්‍යාවේ අනතුරට පත්වී ඇත. මෙලෙස අනතුරක් සිදුවිය හැකි ආකාරයෙන් මාර්ගය අවහිර කර කළුගල් බෑම සිදුකර ඇති  රියදුරන්ට එරෙහිව නීතිය ක්‍රියාත්මක කිරීම මීගමුවේ රථවාහන පොලිසියේ වගකීමකි. කොන්ත්‍රාත් කරුවන් මේ අන්දමින් කටයුතු කරන්නේ නගර සභාවේ නිලධාරීන් නිසි  ලෙස අධීක්‍ෂණ කටයුතු නොකරන නිසාද

728x150

There are no comments yet

Why not be the first

Leave a Reply

More 779 posts in ප්‍රධාන පුවත් category
Recommended for you
මිගමුව නගරයේ පදිකයන් මරුවා සමග වාසේ

මහාමාර්ගයක් අසල ගොඩනැගිලක් තැනීමේදී මාර්ගයේ මධ්‍යයේ සිට ගොඩනැගිල්ල අතර  තැබිය අවම දුරක් නියමකර ඇත ගොඩනැගිලි...150x728