‘පොදු රාජ්‍ය මණ්ඩලයේ හොඳම තරුණිය’ වූ ශ්‍රී ලාංකිකයා

‘පොදු රාජ්‍ය මණ්ඩලයේ හොඳම තරුණිය’ වූ ශ්‍රී ලාංකිකයා

ක්‍රිස්ටල් රීඩ්

http://www.bbc.com/sinhala/sri-lanka-39407847

728x150

There are no comments yet

Why not be the first

Leave a Reply

More 46 posts in විශේෂාංග category
Recommended for you
ජලසම්පාදනයේ ඇටවිලි සහ පැටලිලි

  අක්කරපනහ ප්‍රදේශයට කඩිනමින් ජලය ලබාදෙන්නට  කටයුතු කරන්නේ අධික පානීය ජල හිගයකින් පීඩා විදින ජනතාවට...150x728


150x728