පොරොන්දු කඩ කරන්න එපා

728x150

පොරොන්දු  නොකඩා සහනදායි ලෙසින් යතුරුපැදි ලබා දෙන්නයි රජයට බලකරමින් ගම්පහ දිස්ත්‍රික්කයේ ප්‍රදේශිය ජනමද්යවේදීන් පිරිසක්‌ අද දින ගම්පහ දුම්රිපොල ඉදිරිපිට උද්ගොසනයක් කළා. දුෂ්කර ප්‍රදෙසවල ඉතාඅමාරුවෙන් ජාතික වගකීමක් ඉටුකරන ප්‍රදේශිය මාද්‍ය වේදීන් සදහා රජයේ සේවකයන්ට ලබාදෙන සහන යටතේම යතුරුපැදි ලබාදෙන ලෙස ඉල්ලන පුවරු ද දක්නට ලැබුනා.

728x150

There are no comments yet

Why not be the first

Leave a Reply

More 661 posts in ප්‍රධාන පුවත් category
Recommended for you
කටාන සමුපේ වාහන අවභාවිතයේ

කටාන විවිධ සේවා සමුපකාර සමිතියේ මහා සභා රැස්වීම  සමුපකාර ශ්‍රවනාගාරයේ අද( 28)පැවති අතර අධ්‍යක්ෂක මණ්ඩලය...