මට කිසිම චෝදනාවක් නැහැ අපි පැරදුනු එක හොදයි නිමල් ලාන්සා

අපි පැහැදිලිවම ජාතික ආණ්ඩුවට එකතුවුනේ  වසර දෙකක කාලයකට එම කාලයෙන් පස්සේ ගන්න තීන්දු තීරණ ගැන අපි කථාකරන්න අවශ්‍යයි.මම ජනාධිපති තුමාට ප්‍රකාශ කලා ජනතාව මේ ආණ්ඩුව ගැන තිබෙන මතවාදය හොද නැහැ කියල.

අපේ අදහස ජාතික ආණ්ඩුවට එකතුවෙලා ඉන්න 41 දෙනාම කණ්ඩායමක් විදියට තීන්දුවක් ගතයුතු බවයි ස්වදේශ කටයුතු නියෝජය අමාත්‍යවරයා මෙම අදහස් ප්‍රකාශ කරන්නේ හිරු රුපවාහිනියේ හාර්ඩ් ටොර්ක් වැඩසටහනට එක්වෙමිනි.

Hard talk With Nimal Lanza

සම්පුර්ණ සාකච්චාව සදහා ඉහත  දිගුව මත ක්ලික් කරන්න

728x150

There are no comments yet

Why not be the first

Leave a Reply

More 159 posts in දේශපාලනය category
Recommended for you
දෙපා ඇලේ මෝඩ පාලමක්

ලක්ෂ 25 ක වියදමින් දෙපා ඇල හරහා කට්ටුව ප්‍රදේශයේ ඉදිකර ඇති පාලමක් හේතුවෙන් ඒ අවට...150x728