මට කිසිම චෝදනාවක් නැහැ අපි පැරදුනු එක හොදයි නිමල් ලාන්සා

අපි පැහැදිලිවම ජාතික ආණ්ඩුවට එකතුවුනේ  වසර දෙකක කාලයකට එම කාලයෙන් පස්සේ ගන්න තීන්දු තීරණ ගැන අපි කථාකරන්න අවශ්‍යයි.මම ජනාධිපති තුමාට ප්‍රකාශ කලා ජනතාව මේ ආණ්ඩුව ගැන තිබෙන මතවාදය හොද නැහැ කියල.

අපේ අදහස ජාතික ආණ්ඩුවට එකතුවෙලා ඉන්න 41 දෙනාම කණ්ඩායමක් විදියට තීන්දුවක් ගතයුතු බවයි ස්වදේශ කටයුතු නියෝජය අමාත්‍යවරයා මෙම අදහස් ප්‍රකාශ කරන්නේ හිරු රුපවාහිනියේ හාර්ඩ් ටොර්ක් වැඩසටහනට එක්වෙමිනි.

Hard talk With Nimal Lanza

සම්පුර්ණ සාකච්චාව සදහා ඉහත  දිගුව මත ක්ලික් කරන්න

728x150

There are no comments yet

Why not be the first

Leave a Reply

More 127 posts in දේශපාලනය category
Recommended for you
පළාත් පාලන ජන්දයට කටානෙන් නිර්පාක්ෂික විද්වත් කණ්ඩායමක්

පළාත් පාලන මැතිවරණයේදී කටාන ප්‍රාදේශීය සභාවට  සහ සිදුව කටුනායක නගර සභාව සදහා සර්ව පාක්ෂික විද්වත්...150x728


150x728