මහින්ද රාජපක්‍ෂ හිටපු ජනාධිපතිවරයා මීගමුවේ පොඩි පන්සලට පැමිණෙයි

200මීගමුවේ අබේසේකරආරමයේ (පොඩි පන්සලේ ) විහාරාධිපතිව වැඩවිසූ මීගමුවේ සුමේධ තිස්ස මාහිමිපාණන්ට  මහින්ද රාජපක්‍ෂ   හිටපු ජනාධිපතිවරයා අවසන් බුහුමන් දක්වනු  ජායාරුපයෙන් දැක්වේ .

728x150

There are no comments yet

Why not be the first

Leave a Reply

More 135 posts in දේශපාලනය category
Recommended for you
අක්කර පනහ එන්ජල්ස් ප්‍රජාමූයේ ලොක්කන්ගේ නෝන්ජල් වැඩ

කම්කරු නීතිරීති උල්ලංඝනය කරමින් කටයුතු කල අක්කර පනහ එන්ජල්ස් ප්‍රජමුල සංවිධානයේ නිලධාරීන්ට මෙම මස 29...