මහින්ද රාජපක්‍ෂ හිටපු ජනාධිපතිවරයා මීගමුවේ පොඩි පන්සලට පැමිණෙයි

200මීගමුවේ අබේසේකරආරමයේ (පොඩි පන්සලේ ) විහාරාධිපතිව වැඩවිසූ මීගමුවේ සුමේධ තිස්ස මාහිමිපාණන්ට  මහින්ද රාජපක්‍ෂ   හිටපු ජනාධිපතිවරයා අවසන් බුහුමන් දක්වනු  ජායාරුපයෙන් දැක්වේ .

728x150

There are no comments yet

Why not be the first

Leave a Reply

More 135 posts in දේශපාලනය category
Recommended for you
සංවර්ධන නිලධාරින්ට 2018 සිට වැඩබැලීමේ සහ ලිපිද්‍රව්‍ය සදහා දීමනාවක් -නිමල් ලාන්සා

වෘත්තිය සමිති නායකයන් රාජ්‍ය නිලධාරී මෙන්ම අමාත්‍ය වරුන්ද වෘත්තිය සමිති සමග වෘත්තීය ගැටළු පිලිබදව සාකච්චා...150x728


150x728