මහ වැස්ස කටානේ සහ මීගමුවේ ජනජීවිතය අඩාල වේ

728x150

දිගින් දිගටම ඇදහැලෙන මහ  වැස්සට  පහත් බිම්  යටවීම සහ ඇළමාර්ග පිටාර ගැලීම නිසා මීගමුවේ සහ කටානේ ජනජීවිතය අඩාලවි ඇත.

 

 

1 හැම්ල්ටන්  ඇළමාර්ගය අයිනේ තිබූ වීසල මාර ගසක් (පෙරියමුල්ල ඇන්ඩර්සන් පාරේ )හැම්ල්ටන්  ඇළ හරහා පෙරලීම නිසා ඇළමාර්ගයේ නවතා තිබූ බෝට්ටුවකටද අලාබහානි සිදුවී ඇති අතර ඇළමාර්ගයේ බෝට්ටු ගමනා ගමනයද  අවහිරවී ඇත.

728x150

There are no comments yet

Why not be the first

Leave a Reply

More 661 posts in ප්‍රධාන පුවත් category
Recommended for you
කටාන සමුපේ වාහන අවභාවිතයේ

කටාන විවිධ සේවා සමුපකාර සමිතියේ මහා සභා රැස්වීම  සමුපකාර ශ්‍රවනාගාරයේ අද( 28)පැවති අතර අධ්‍යක්ෂක මණ්ඩලය...