මිගමුව මහා නගර ශබාවේ ගැලරි ප්‍රශ්නයක්‌

728x150

අදදින පැවති මිගමුව මහානගර සභා රැස්වීම නැරබීමට මහජන ගැලරියට ඇතුළුවීම වැළැක්වීමට තීරණයක් ගෙන තිබුණි. ආණ්ඩු පක්ෂයේ සහ ප්‍රතිපක්ෂයේ මන්ත්‍රීවරුන්ගේ එකගතාවය මත එමතීරණය අවලංගු කර සභා රැස්වීම ආරම්බ කිරීමට පෙර මහජන ගැලරියට මහජනතාවට ඇතුළුවීමට හැකියාව ලැබුනු බව නගර සභාවේ ආරංචි මාර්ගසනාථ කලා.

 දයාන් ලාන්සා නියෝජ්‍ය  නගරාධිපති වරයාගෙන්අප මෙම  කරුණ පිලිබදව විමසිමක් කළා.ඔහුගේ පැහැදිලි කිරීමට අනුව  ප්‍රතිපක්ෂයේ මන්ත්‍රීවරුන්ගේ ඉල්ලීමකට අනුව නගරාධිපති වරයා විසින් ගැලිරිය වැසීමට තීරණයක් ගෙන තිබුනා. එම තීරණයට එරෙහිව තමන් කරුණු ඉදිරිපත් කළබවත් අනතුරුව නගරාධිපතිවරයා මහජන ගැලරියට ඇතුළුවීමට අවසර ලබාදුන් බවත් නියෝජ්‍ය  නගරාධිපති වරයා ප්‍රකාශකළා.නියෝජ්‍ය නගරාධිපති ප්‍රදේශයේ ජනප්‍රිය පාසැලක ආදී සිසු සංගමයකට නගර සභා ඉඩමකින් කොටසක් පවරා දීමට ඉදිරිපත් කරනලද යෝජනාවට සහය දැක්වීමට එම පාසලේ පිරිසක් ගැලරියට රැස්කර තම මන්ත්‍රීවරුන්ට බලපෑම් කර එම යෝජනාව පිලිබදව අදහස් ප්‍රකශ කිරීමට බධා කරනබවට තොරතුරු ලැබීම නිසා නගරාධිපතිට ගැලරිය වැසීමට යෝජනාවක් ඉදිරිපත් කලබව කෑලිසන් ජයකොඩි ප්‍රතිපක්ෂ නායකයා තහවුරු කලා. අතීතයේදී ඇති වූන තත්වයන් මත යෝජනාව ඉදිරිපත් කළබවත් පසුව දෙපර්සවයේ එකගතාවය මත ගැලරිය ට මහජනතාවට ඇතුළුවීමට අවසර ලබාදී සබාව පැවැත්වූ බවත් කෑලිසන් ජයකොඩි වීපක්ෂ නායකයා තහවුරු කලා අදාල යෝජනාව සදහා තමකන්ඩායම ඉදිරිපත්කල සංශෝධනයන්ට යටත්වයෝජනාව සම්මතවු බවද ඔහු ප්‍රකාශ කලා.

මෙපිලිබදව අපසමග අදහස් පලකළ අද ගැලිරියේ සිටි නාගරිකයෙකු සදහන් කලේගැලරියට පිවිසීමට බදුගෙවන නාගරිකයට ඇති අයිතියට දිනාදීමටකටයුතුකළ සියළුඉස්තුතිකරනබවයි.

728x150

There are no comments yet

Why not be the first

Leave a Reply

More 122 posts in දේශපාලනය category
Recommended for you
කටාන සමුපේ වාහන අවභාවිතයේ

කටාන විවිධ සේවා සමුපකාර සමිතියේ මහා සභා රැස්වීම  සමුපකාර ශ්‍රවනාගාරයේ අද( 28)පැවති අතර අධ්‍යක්ෂක මණ්ඩලය...