මිගමුව රෝහලේ පොදු වැසිකිලි අපායේ කොටසක්ද ?

මිගමුව රෝහලේ බාහිර රෝගීන් ගේ අංශයට සහ සායන වලට  දිනපතා  විශාල පිරිසක් ප්‍රතිකාර ලබාගැනීම සදහා පැමිණේ. රෝගින් සමග පැමිණෙන භාරකරුවන් සමග ගත්විට එම පිරිස දහසකට ආසන්නවියහැකිය.එම පිරිසට සහ රෝගීන් බැලීමට පැමිණෙන අමුත්තන්ට වෙන් කර ඇති පොදු වැසිකිලි තුන. ඉතාමත් අපවිත්‍ර තත්වයෙන් පවතී.මෙම වැසිකිලි වල වැසිකිලි පෝච්චි බිදී පලිදුවී ඇත.ජලකරාම කැඩීඇති අතර දොරවල් ද නැත.මෙම වැසිකිලි පද්දතිය කඩිනමින් අලුත් වැඩියා කිරීමට පියවර ගැනීම රෝහල්  බලධාරීන්ගේ වගකීමකි.

මිගමුව රෝහලේ වැසිකිලි වලවල් උතුරා කානුදිගේ ගලයි කාර්යමණ්ඩලය සහ රෝගීන් දැඩි අසීරුතාවයකට

728x150

There are no comments yet

Why not be the first

Leave a Reply

More 642 posts in ප්‍රධාන පුවත් category
Recommended for you
කටානේ අක්කර පනහ එන්ජ්ස්ල්ස් ප්‍රජමුලයේ ජලසපයුම අඩාලයි- නිලධාරීන් පිස්සු කෙලියි

මිගමුව  අක්කර පනහ ප්‍රදේශයේ නිවාස දෙසිය හැටකට පමණ පානිය ජලය සපයන එන්ජල්ස් ප්‍රජාමුල සංවිධානයේ සාමාජිකයන්ට...150x728


150x728