මිගමුව රෝහලේ cctv ගැන හෙදියන්ගේ මතයට ඔබත් එකගද ?

මිගමුව මහරෝහලේ රෝගි සත්කාරක කටයුතු සදහා අත්‍යවශ්‍ය   මුලිකපහසුකම් ඉටුකිරීමට ප්‍රමුකත්වය දිය යුතුයි.

728x150

There are no comments yet

Why not be the first

Leave a Reply

More 775 posts in ප්‍රධාන පුවත් category
Recommended for you
ඩුබායි රැගෙන යන්න ගෙනා ලක්ෂ 30 වල්ලා පට්ටා රාජසන්තකයි දඩය ලක්‍ෂ 3 යි

රුපියල් ලක්ෂ 30 ක් පමණ වටිනා වල්ලපට්ටා කිලෝ ග්‍රෑම් 50 ක්  නීතිවිරෝධී ලෙස ඩුබායි වෙත...150x728