මීගමුවේ කටානේ ක්‍රීඩාංගනවල සුසානභූමිවල කුඩ්ඩන් බේබද්දන් පදිංචි වෙලා

104මිගමුව සහ කටානේ ක්‍රීඩාංගන සුසාන භුමි අතහැරදමු නිවාස බේබද්දන්ගේ කුඩඩන්ගේ සහ සල්ලාලයන් ගේ නවාතැන් පොළවල් බවට පත්වි ඇති බවත්මේවා ඇතුලේ විවිධ සමාජ විරෝධී ක්‍රියාවන් සිදුවන බවත් දැනගන්නට ලැබි ඇත.මිගමුව නගර සබාවට සහ කටාන ප්‍රාදේශිය සභාවට අයත් ක්‍රීඩාංගන වලට රාත්‍රි කාලයේ ආරක්ෂාවක් යොදා විදුලි බල්බ සවිකර මේවායේ ඇති ක්‍රිඩාමණ්ඩප අලෝක මත් කිරීම කැඩීගොස්ඇති තාප්ප වැටවල් පිළිසකර කිරීම ගරාවැටුණු අත්හැරදැමූ නිවාස හිමිකරුවන්ට නීතිමය ක්‍රියාමාර්ග ගැනීම   පොලීසිය දැනුවත්කර අවේලාවේ ක්‍රිඩාංගනවලට සුසාන භුමි වලට ඇතුළුවන්නන් අල්ලා නඩු පැවරීම වැනි ක්‍රියා මාර්ග  ගැනීමට නාගරික කොමසාරිස් වරයාත් ප්‍රාදේශීය සභාවේ ලේකම්වරයාත් ක්‍රියා කලයුතු බැවි සභා බල ප්‍රදේශවල පදිංචි පුරවැසියන් කියා සිටි. මිගමුව මහානගර සභාවේ සහ කටානප්‍රදේශීය සභාවේ බලධාරිනි මේ ඔබේ අවධානය පිණිසයි.

728x150

There are no comments yet

Why not be the first

Leave a Reply

More 20 posts in All category
Recommended for you
මීගමුවේ මහාමාර්ග වල වාහන නැවැත්වීම සීමාකළ අනවසර දන්විම්පුවරු අත් අඩංගුවටගනී

මිගමුව නගරයේ විවිධ  ස්ථානවල නිසි පරිදි ලබාගත් නිත්‍යානුකුල අවසරයකින් තොරව තබාතිබු  නැවැත්වීම තහනම් ඇතුල්වීම තහනම...