මීගමුවේ කොන්ක්‍රීට් ඇතිරූ මාර්ග අවදානම්!!

728x150

කොන්ක්‍රීට් ඇතිරූ මාර්ග දෙපසට බොරලු දමා සකස්කලුයුතුය ඒ සදහා වර්ග අඩියක් සදහා යම් මුදලක් වෙන්කර ඇත කටාන ප්‍රාදේශීය සභා බලප්‍රදේශය තුළ මෙන්ම මිගමුව් නගරසබා සීමාව තුළ පාරවල් විශාල ප්‍රමාණයක් කොන්ක්‍රීට් කර ඇත. එහෙත් ඒවා දෙපස බොරලු නොයෙදූ පාරවල් මෙන්ම නිසියාකාරව බොරලු නොයෙදූ පාරවල් ඇත. 

20160314_075702

 

20160314_075618මෙසේ බොරලු යොදා නොමැති පාරවල් දෙපස අගල් හතරක හෝ ඊටත් වැඩි ගැට්ටක් ඇත මේ නිසා හදිසි අවස්ථාවක වාහනයක් අයින්කර ගැනීම අසීරුය පාපැදි ගැට්ටෙන් පැනීම නිසා අනතුරු සිදුවීමේ අවදානමක් ඇත ඒම නිසා මෙතෙක් බොරලු නොයදු පාරවල් දෙපස බොරලු පුරවා සකස් කිරීමට පියවර ගැනීම් බලධාරින් ගේ වගකීමකි.

 

 

 

728x150

There are no comments yet

Why not be the first

Leave a Reply

More 20 posts in All category
Recommended for you
මීගමුවේ මහාමාර්ග වල වාහන නැවැත්වීම සීමාකළ අනවසර දන්විම්පුවරු අත් අඩංගුවටගනී

මිගමුව නගරයේ විවිධ  ස්ථානවල නිසි පරිදි ලබාගත් නිත්‍යානුකුල අවසරයකින් තොරව තබාතිබු  නැවැත්වීම තහනම් ඇතුල්වීම තහනම...