මීගමුවේ ජලකානුමත අනවසර ඉදිකිරීම් ඉවත්කිරීමට පියවර

මීගමුවේ ජලය බැසයන පොදුකානු මත අනවසරයෙන් ඉදිකර ඇති ගොඩනැගිලි ඉවත්කිරීමට කඩිනමි  පියවර ගන්නා බව මිගමුව නාගරික කොමසාරිස්වරයා පවසයි.ඔහු මේ බව ප්‍රකාශකලේ මිගමුව වෙළද ප්‍රජාවගේ සදහා සහයෝගය  ඩෙංගු මර්ධනය සදහා  ලබාගැනීම අද දින මිගමුව නගර සභාවේ  පැවති සාකච්චාවේදී පැමිණ සිටි ව්‍යාපාරිකයන් විසින් විමසන ලද ප්‍රශ්නය කට පිළිතුරු ලබාදෙමිනි.

ජලය බැසයන කානු අවහිරවන ලෙස කරඇති ඉදිකිරීම් නිසා කාණුවල ජලය නිසිපරිදි බැස නොයන බවත් කානු පිරිසිදුකිරීම අපහසුවීම නිසා මැසිමදුරුවන් බෝවීමත් දුර්ගන්ධය පැතිරීමත් සිදුවන බවද මෙසම්බන්දයෙන්  වහාම ක්‍රියාත්මක වීමේ අවශ්‍යතාවය සදහන් කරමින් පැමිණසිටි කිහිපදෙනෙකුම අදහස් දැක්විය

728x150

There are no comments yet

Why not be the first

Leave a Reply

More 159 posts in දේශපාලනය category
Recommended for you
දෙපා ඇලේ මෝඩ පාලමක්

ලක්ෂ 25 ක වියදමින් දෙපා ඇල හරහා කට්ටුව ප්‍රදේශයේ ඉදිකර ඇති පාලමක් හේතුවෙන් ඒ අවට...150x728