මීගමුවේ සසෙක්ස් පාසලේ විදුහල් පති වෑන් වලට පාසැල් රථගාල තහනම් කරයි රියදුරන් මහපාරේ වාහන ගාල්කරයි.මාරක අනතුරුක් අතලගයි

728x150

ඔබ මේ දකින්නේ මාර්ග අංක 246   මිගමුව අලුතපොල මාර්ගයේ සසෙක්ස් ජ්‍යාතන්තර පාසැල ඉදිරිපිට ජායාරූප පෙලකි මෙම ස්ථානයේ පාරේ පළල අඩි 20 කි පාසලේ වැටත් පාරේ සුදු ඉරත් අතර පදිකයන්ට ගමන් කිරීමට ඇත්තේ කුඩා ඉඩ ප්‍රමානයකි. මෙම ඉඩ අවහිර වන ලෙස  පාසලට පැමිණෙන වාහන ගාල් කර ඇත.

පාසලට පැමිණෙන වාහන ගාල් කිරීම සදහා ඉඩකඩ පාසල් වත්ත තුල ඇති අතර කලින් වාහන නවතාතැබුවේ පාසැල් භුමිය තුල රථ ගාලේය.නමුත් මෑතකදී විදුහල් පතිවරයා විසින් පාසැල තුල රථ ගාලේ පාසලට පැමිණෙන වාහන ගාල් කිරීමට ඉඩ නොදීම නිසා මෙලෙස මහපාර අයිනේ වාහන නවතා ඇත.

 මෙම මාර්ගයේ රිය අනතුරු බහුල ව  සිදුවන කොටසක පාර අවහිරවනසේ   මෙලස රථවාහන නතර කර තැබීම මාරක රිය අනතුරු වලට අතවැනීමකි.මිගමුව ජ්‍යෙෂ්ඨ පොලිස්  අධිකාරී තුමනි මේ ඔබේ අවදානය පිණිසයි.

728x150

There are no comments yet

Why not be the first

Leave a Reply

More 41 posts in අධ්‍යාපණික category
Recommended for you
දුෂ්කර පළාත්වල අඩු ආදායම්ලාභී පවුල්වල දරුවන්ඉගෙනුමලබන පාසැල්වල සංවරධන කටයුතු වෙනුවෙන් සටන් කිරීමට නව සංවිධානයක් බිහිවේ ?

ආණ්ඩුවේ  බලධාරීන්ට සයිටම් නඩු තින්දුව ක්‍රියාත්මක කරන්නැයි සදහන් පත්‍රිකා මීගමුවේ තාප්ප වල අලවා තිබෙනු මේදිනවල...