මීගමුව කඩිනම් ඩෙංගු මර්ධන වැඩසටහන.2017-07-17 සිට 2017-07-23

සෞඛ්‍ය දෙපාර්තුමේන්තුව  මහා නගර සභාව මීගමුව

දිනය

 

ධූමායන කටයුතු නිවාස පරීක්ෂාව – සිවිල් ආරක්ෂක බලකා නිළධාරීන්  

සිවිල් ආරක්ෂක නිළධාරීන් යෙදවීම වෙනත් කටයුතු

පෙරවරු පස්වරු ධූමායන දින (40) නිවාස පරීක්ෂාව (78)
2017-07-17 වන සඳුදා කොච්චිකඩේ II කොච්චිකඩේ II කොච්චිකඩේ II පෙරියමුල්ල I  

 

 

රාජ්‍ය ආයතන පරීක්ෂාව

මහජන පැමිණිළි පරීක්ෂාව

පාසල් පරීක්ෂාව

 

2017-07-18 වන අඟහරුවාදා දළුපත රෝගීන් වාර්තා වීම අනුව දළුපත දළුපත
2017-07-19 වන බඳාඳා දළුපත රෝගීන් වාර්තා වීම අනුව දළුපත මීගමුව
2017-07-20 වන බ්‍රහස්පතින්දා මුන්නක්කරය රෝගීන් වාර්තා වීම අනුව මුන්නක්කරය කොච්චිකඩේ II
2017-07-21 වන සිකුරාඳා කොච්චිකඩේ I මීගමුව කොච්චිකඩේ I තලාහේන
2017-07-22 වන සෙනසුරාදා තලාහේන රෝගීන් වාර්තා වීම අනුව තලාහේන මුන්නක්කරය
2017-07-23 වන ඉරිඳා රෝගීන් වාර්තා විම අනුව පෙරියමුල්ල II  
     

728x150

One Comment

  • සනත් මුතුගොනගේ. says:

    මම ලග ප්‍රංශ වෛද්‍යවරැ ඩෙංගු මර්ධනයට ලබා දුන් විස්තර ඇත.එය ඔබට ලබාදිමට බලාපොරොත්තු වෙමු.ස්තුතියි.

Leave a Reply

More 779 posts in ප්‍රධාන පුවත් category
Recommended for you
මිගමුව නගරයේ පදිකයන් මරුවා සමග වාසේ

මහාමාර්ගයක් අසල ගොඩනැගිලක් තැනීමේදී මාර්ගයේ මධ්‍යයේ සිට ගොඩනැගිල්ල අතර  තැබිය අවම දුරක් නියමකර ඇත ගොඩනැගිලි...150x728