“යළිත් රාජපක්ෂ පාලනයක්?”- ආණ්ඩුවට අනතුරු ඇඟවීමක්

728x150

There are no comments yet

Why not be the first

Leave a Reply

More 28 posts in ගොසිප් category
Recommended for you
මිගමුව රෝහලට ප්‍රංශයේ ලාංකිකයන් ගෙන් ඇදන් රෝදපුටු

මිගමුව රෝහලේ ළමා වාට්ටුව සදහා ප්‍රංශ ශ්‍රීලංකා සුබසාධක සංගමය (FSWA)විසින් රෝද පුටු හතරක් සහ ඇදන්...