රාජපක්‍ෂ උද්‍යානයයේ ජයාරූප ගැනීමට ලබාගන්නා මුදල් සදහා රිසිට් පත් දෙනවද ?

728x150

රාජපක්‍ෂ උද්‍යානය මංගල ජයාරූප සහ   දර්ශන තල ලෙස ලබාදීමේදී  නගර සභාව විසින් ගාස්තුවක් අයකරන අතර ඒ සදහා රිසිට් පතක් නිකුත් කලයුතුය. එම රිසිට් පත නිකුත් කරණ නිලධාරියා විසින් මුදල් ලබාගන්නා අවස්ථාවේදීම රිසිට් පත නිකුත් නොකරන අවස්ථා ඇතිබව අපට දැනගන්නට ලැබී ඇත.මෙ පිලිබදව අප විසින් කරුණු සොයා බැලූ අතර එවැනි තත්වයන් ඇතිවන  බව නිරීක්ෂණය විය.

මේ තත්වයට  හේතු වී ඇති කරුණු කිහිපයක් අනාවරණය කර ගැනීමටද අපට හැකිවිය. ප්‍රධාන හේතුව වී ඇත්තේ මෙම මුදල් අය කිරීමේ ක්‍රියා පිළිවෙල හා සම්බන්ද   අභ්‍යන්තර පාලනයේ ඇති බරපතල දුර්වලාතාය. එම දුර්වලතා මගහරවා ගැනීම සදහා යෝජනා කිහිපයක්ද පහත සදහන් කර ඇත.

දර්ශන තල හෝ මංගල ජයාරූප ගැනීමට උද්‍යානයට  වාහන සහ පුද්ගලයන් ඇතුලු කිරීමට පෙර රිසිට් පතේ සදහන් තොරතුරු සහ අවශ්‍ය අනෙකුත් තොරතරු  ලේඛන ගත කිරිමසදහා සුදුසු ලේඛනයක් ආරක්ෂක අංශ වෙත නිකුත් කිරීම.

.අයකරන ගාස්තු සහ ඒ සදහා රිසිට් පතක් ලබා ගන්නා ලෙස සදහන් පුවරුවක් පැහැදිලිව ප්‍රදර්ශනය කිරීම.

අභ්‍යන්තර විගණක හෝ ඔහුගේ බලයලත් නියෝජිත යෙකු විසින් වරින් වර කරණ  හදිසි පරික්ෂා.

දීර්ඝ කාලයක් එකම තැන සිටින නිලධාරීන් සහ ආරක්ෂක නිලධාරින් වෙනත් ස්ථාන වලට අනුයුක්ත කිරීම.ඇතුළු සුදුසු අභ්‍යන්තර පාලන ක්‍රියාමාර්ග ගෙන මෙම අක්‍රමිකතා මගහරවා ගැනීමට පියවර ගන්නා ලෙස නගර සභා බලධාර්න් ගෙන් අපි ඉල්ලා සිටිමු.

728x150

There are no comments yet

Why not be the first

Leave a Reply

More 9 posts in විනෝදාත්මක category
Recommended for you
කටාන මංගර දේවාලයේ ඇසල පෙරහැර 52 වන වරටත්

කදිරාන මංගර දේවාලයේ වාර්ෂික ඇසල පෙරහැර  52 වන වරටත්මේ  වනවිට විදි සංචාරය ආරම්බ කරඇත. උඩරට...