ලෑන්ඩ් සේල්  සමාගම් වලට යටවූ කටාන ප්‍රාදේශීය සභාව

728x150

ප්‍රදේශිය සභා බලප්‍රදේශයක  ඉඩමක් කැබලි කරවි කිණීමේදී අනුගමණය කල යුතු ක්‍රියාමාර්ග ලබාගත යුතු ලිපි ලේඛන කිහිපයකි

1    සංවර්ධන සහතිකය

2    නාගරික සංවර්ධන අධිකාරියේ නිර්දේශය සහිත කට්ටි සැලැස්ම

3     කොන්දේසි සහිත ලිපිය

4     කොන්දේසි සපුරා ඇත්නම් අනුමත කට්ටි සැලැස්ම

 5     පොල් තේ රබර් ඉඩම් කැබලි කිරීම පාළනය කිරීමේ මණ්ඩලයේ අවසරය

          ඉහත සදහන්  ලිපි ලේඛන වලට අතිරේකව  ඉඩමේ ප්‍රමාණයෙන් සියයට දහයකට සමාන ඉඩම්කොටසක් පොදු ඉඩමක් ලෙස වෙන්කර එය ඔප්පුවක් මගින් ප්‍රාදේශීය ශබාවට පවරාදිය යුතුය. තවද ඉඩම් කොටස්වල විකුණුම් මිලෙන් සියයට එකක  මුදලක් බදු වශයෙන් ප්‍රදේශිය සභාවට ගෙවිය යුතුය.download

ඉහතසදහන් කල කිසිදු අවසරයක් ලබා නොගෙන කටාන ප්‍රාදේශීය සභා බලප්‍රදේශයේ ඉඩම් කැබලිකර විකුණා ගැනුම් කරුවන්ටද  ප්‍රදේශිය සභාවටද කොකා පෙන්වමින් ප්‍රදේශයේ වැසි ජල මාර්ග අවහිර කර හිතුවක්කාර ලෙස ගොඩකර බරපතල ලෙස පරිසර ගැටළු ඇතිකරමින් ඉඩම්කැබලිකර විකුනන ආයතන කටයුතු කරන්නේ  කුමන බලයක් අනුවදැයි ගවේශණාත්මක විවරණයක් කිරීමට අපබලාපොරොත්තුවේ. මේ සදහා ඔබ සතුව ඇති තොරතුරු ලබාදීමට කටයුතු කරන මෙන් කාරුණිකව ඉල්ලාසිටිමු ඔබගේ අනන්‍යතාවය අපි ආරක්ෂා කරමු ඔබ මිලදීගත් ඉඩමට විදුලිය ලබාදී නැතිනම් පාරවල් තාර දමා නැත්නම් වැසි ජලය බැසයාමට කානු සකස්කර නැත්නම් එම තොරතුරු අපවෙත ලබා දෙන්න අපි අදල ආයතන වලින්  ඒවාට නිසි විසදුම් ලබාදීමට කටයුතු කරමු

මතු සම්බන්දයි

728x150

There are no comments yet

Why not be the first

Leave a Reply

More 20 posts in All category
Recommended for you
මීගමුවේ මහාමාර්ග වල වාහන නැවැත්වීම සීමාකළ අනවසර දන්විම්පුවරු අත් අඩංගුවටගනී

මිගමුව නගරයේ විවිධ  ස්ථානවල නිසි පරිදි ලබාගත් නිත්‍යානුකුල අවසරයකින් තොරව තබාතිබු  නැවැත්වීම තහනම් ඇතුල්වීම තහනම...