වේදනාව නැහැ දැනුනේ-මහමෙරකි දරු සෙනෙහේ

වේදනාව නැහැ දැනුනේ-මහමෙරකි දරු සෙනෙහේ

මුලාශ්‍රයබිබිසි සිංහල වෙබ් අඩවිය

728x150

There are no comments yet

Why not be the first

Leave a Reply

More 41 posts in විශේෂාංග category
Recommended for you
මිගමුව රෝහලට ප්‍රංශයේ ලාංකිකයන් ගෙන් ඇදන් රෝදපුටු

මිගමුව රෝහලේ ළමා වාට්ටුව සදහා ප්‍රංශ ශ්‍රීලංකා සුබසාධක සංගමය (FSWA)විසින් රෝද පුටු හතරක් සහ ඇදන්...