හදන කඩා හදන කුරණ ක්‍රීඩාංගනයේ වැට

728x150

මේ  ගොඩගසා  තිබෙන්නේ වසරකට අඩු කාලයක් තුළ දෙවන වරටත් ගලවා දමනලද කුරණ මේජර් රාජ් ප්‍රනාන්දු ක්‍රීඩාංගණය වටා ඉදිකරනලද ආරක්‍ෂිත වැටෙහි කොටස්ය. මේවා මිගමුව නගර වාසීන්ගේ බදු මුදල්ය. මෙසේ මහජන මුදල් විනාස  කරමින් සිදුකරණ අක්‍රමවත් කොන්ත්‍රාත් අනුමත 20160416_075630කරන නිර්දේශ කරන ඉංජිනේරුවන් ගණකාධිකාරීන්  ඍජුව හෝ වක්‍රව මෙම මහජන දේපල නාස්තියට වගකිවයුතුය .

20160416_075613

728x150

There are no comments yet

Why not be the first

Leave a Reply

More 20 posts in All category
Recommended for you
මීගමුවේ මහාමාර්ග වල වාහන නැවැත්වීම සීමාකළ අනවසර දන්විම්පුවරු අත් අඩංගුවටගනී

මිගමුව නගරයේ විවිධ  ස්ථානවල නිසි පරිදි ලබාගත් නිත්‍යානුකුල අවසරයකින් තොරව තබාතිබු  නැවැත්වීම තහනම් ඇතුල්වීම තහනම...