හෙට පාසැල් නිවාඩු

පවතින අයහපත් කාලගුණ තත්වය හේතුවෙන් දිස්ත්‍රික් අටක පාසැල් ලබන සදුදා ජුනි මස 2 දින දක්වා වසා තැබීමට අධ්‍යාපන අමාත්‍යංශය තීරණය කර ඇත.මෙම දිස්ත්‍රික් අටට ගම්පහ දිස්ත්‍රික්කයේ පාසල්ද ඇතුලත් වේ මෙනිසා මිගමු කටාන ඇතුළු මෙම ප්‍රදේශයේ පසැල් ජුනි මස 2 දින දක්වා වසා තැබේ

728x150

There are no comments yet

Why not be the first

Leave a Reply

More 51 posts in අධ්‍යාපණික category
Recommended for you
සයිටම් අරගලය- අද මීගමුවේදී ජනතාව දැනුවත් කිරීමක්

මාලබේ සයිටම් විශ්ව විද්‍යාලයේ වෛද්‍ය උපාධිය මුදලට විකුණන බවත් එක් ශිස්‍යකුගෙන් ලක්‍ෂ120 ක මුදලක් එනම්...150x728


150x728