හෙට පාසැල් නිවාඩු

පවතින අයහපත් කාලගුණ තත්වය හේතුවෙන් දිස්ත්‍රික් අටක පාසැල් ලබන සදුදා ජුනි මස 2 දින දක්වා වසා තැබීමට අධ්‍යාපන අමාත්‍යංශය තීරණය කර ඇත.මෙම දිස්ත්‍රික් අටට ගම්පහ දිස්ත්‍රික්කයේ පාසල්ද ඇතුලත් වේ මෙනිසා මිගමු කටාන ඇතුළු මෙම ප්‍රදේශයේ පසැල් ජුනි මස 2 දින දක්වා වසා තැබේ

728x150

There are no comments yet

Why not be the first

Leave a Reply

More 64 posts in අධ්‍යාපණික category
Recommended for you
කටානේ සමුර්ධිගම “නිකසල” ගමක්වෙයි

පහන් වැට ජාතික ව්‍යාපාරය” පරිසරය සුරකිමු  ජීවිතය රැකගමු” ව්‍යාපෘතිය යටතේ   නිකසල ගමක්  ( Clean Vlllage)...