හෝටල් සංගමයෙන් පාසැල් වලට කසල බදුන්

කසල කලමනාකරණය පාසැල් දරුවන් අතර ප්‍රචලිත කිරීම සදහා මිගමුව සංචාරක හෝටල් හිමියන්ගේ සංගමය  විසින් පාසල් සදහා කසල බදුන් ලබාදීමේ වැඩපිළිවෙලක් අරාබ ඇත.මේ යටතේ කට්ටුව ප්‍රැන්සිස් සාලිස් ,පලගතුරය කනිටු,කුඩාපාඩුව සිංහල මිශ්‍ර ,ශාන්ත සිල්වෙස්ටේර් යන විදුහල්වලට කසල බදුන් ලබාදීම හෝටල් හිමියන්ගේ සංගමයේ සභාපතිනි හයිසින්ත් ගුණවර්ධන මහත්මියගේ ප්‍රධානත්වයෙන් සිදුවිය .ශාන්ත සිල්වෙස්ටේර් විදුහලේ විදුහල් පති කේ,සනත් අප්පුහාමි මහතා විසින් එම විදුහල වෙනුවෙන් කසල බදුන් භාරගත් අවස්ථාව ජයාරුපයෙන් දැක්වේ

728x150

There are no comments yet

Why not be the first

Leave a Reply

More 56 posts in අධ්‍යාපණික category
Recommended for you
තාත්තා ජිම් එකේ අම්ම සැලුන් එකේ ළමය රෙස්ට්…..

කුමන බලයක් කොපමණ ධනයක්  කුමන අධ්‍යාපන සුදුසුකමතිබී කුමන තනතුරක් දරුවත් ගුණවත් කම නැත්නම් ඔහු අසම්පුර්ණ...150x728