විශේෂාංග

මිගමුව නගර සභාව විසින් ක්‍රියාත්මක කරන  කඩිනම ඩෙංගු මර්ධන වැඩ සටහන සදහා  මිලියන තිහක මුදලක්...
මුදල් බලයෙන්  රවටා ගත්  දායක සභාවේ දෙතුන්දෙනෙක්  කුලප්පුකර  ගම්වැසියන් අතරගැටුමක් ඇතිකර   කඩිගමුව ගලපිට මඩ කඩිගමුව...
අද උදැසන මිගමුව අධිකරණ සංකීර්ණය අසල නිහඩ විරෝධතාවයක් පැවැත්විණි.මෙම විරෝධතාවය සංවිධානය කර තිබුනේ ලක්බිමේ මවුවරු...150x728