සෞඛ්‍ය

එංගලන්ත වෛද්‍ය සභාවේ පීඑල්ඒබී පරීක්ෂණයට පෙනී සිටීමට හෝ එරට වෛද්‍ය සභාවේ ලියාපදිංචිවීමට සයිටම් ආයතනය පිරිනමනු...
  දුම්රිය ස්ථානාධිපතිවරයා  විසින් මිගමුව දුම්රිය ස්ථානය සහ පරිශ්‍රය මදුරුවන් බෝවිය හැකි පරිසරයක් සහිතව පවත්...
වෘත්තිය සමිති නායකයන් රාජ්‍ය නිලධාරී මෙන්ම අමාත්‍ය වරුන්ද වෘත්තිය සමිති සමග වෘත්තීය ගැටළු පිලිබදව සාකච්චා...
ඩෙංගු සමග  මාධ්‍ය වලින් වැඩිපුර අවධානය යොමුකළ දිනපතා කතාබහට ලක්වූ රෝහල් අතර ඉදිරියෙන්ම සිටියේ මිගමුව...
මීගමුවේ සිදුකල ඩෙංගු පරදමු මිගමුව සුරකිමු කඩිනම් ඩෙංගු මර්ධන වැඩ සටහන හේතුවෙන්  මිගමුව නාගරික බල...150x728