සෞඛ්‍ය

මිගමුව දිස්ත්‍රික් මහරෝහලේ සිදුවි ඇතැයි කියන මිලියන තුන්සියයක  මුදල් අවභාවිතය පිලිබදව පලාත්සභාවේ විගණන නිලධාරීන් මගින්...
සුමිත් ලාල් මෙන්දිස් බස්නාහිර පළාත් සභාවේ සෞඛ්‍ය අමාත්‍යවරයා හෙට දින(19) නිර්ක්ෂණ චාරිකාවක් සදහා මිගමුව දිස්ත්‍රික්...
මිගමුව නගරය අශ්‍රිතව පවත්වාගෙන ආයුර්වේද පංචකර්ම මධ්‍යස්ථාන  ආයුර්වේද සම්බාහන ආයතන ආයුර්වේද ස්පා ආයතන යනාදී  ආයුර්වේද...150x728