ප්‍රධාන පුවත්

කටානේ සිවිල් ආරක්ෂක කමිටු සාමාජිකයින් පිරිසක් ඩෙංගු මර්ධනයට දායක වෙමින් වල්බිහිවී තිබූ රුක්අත්තන හංදියේ සුසාන...
ජ්‍යාතන්තර තලයේ චිනජාතික සොර දෙටුවෙකුගේ සහයෙන් ව්‍යාජ  දත්ත ඇතුලත් කර සකස් කරන ලද ව්‍යාජ ඩෙබිට් කාර්ඩ්...150x728


150x728