වෙනත්

අද දිනයේ සිදුකරන වෛද්‍ය වර්ජනය හේතුවෙන් මිගමුව මහරෝහලේ බාහිර රෝගීන්ගේ අංශයේ සහ සායන වල කටයුතු...
කුරුණෑගල රජයේ හෝමියෝපති සායනය විසින් පවත්වන මිගමුව අහමදියා මුස්ලිම් ජමාත් සංවිධානය විසින් පහසුකම් සපයන ඩෙංගු...
මීගමුවේ බෝධිරාජාරාම විහාරස්ථානයේ( මහපන්සලේ ) ප්‍රතිසංස්කරණය කරනලද ධාතු මන්දිරය අද රාත්‍රී 800 ට වීවෘත කිරීමට...
2016 දෙසැම්බර් මස පැවති අධ්‍යාපන පොදුසහතිකපත්‍ර (සාමාන්‍යපෙළ )විභාගයේ ප්‍රතිපල අනුව මිගමුව අධ්‍යාපන කලාපයේ පාසැල් අතරින්...150x728


150x728