සමාජ ජීවිතය

කසල කලමනාකරණය පාසැල් දරුවන් අතර ප්‍රචලිත කිරීම සදහා මිගමුව සංචාරක හෝටල් හිමියන්ගේ සංගමය  විසින් පාසල්...
බස්නාහිර පළාත් මාර්ගස්ථ ම්ගිප්‍රවාහන අධිකාරිය මගින් අවිධිමත් ලෙස මාර්ග බලපත් ලබාදී ඇති බවට විවිධ පාර්ශවයන්...
කටානේ ශ්‍රී වර්ධනාරාමයේ පොසොන් පෙරහැර විදි සංචාරය කරමින් සිටියදී  අලියෙකු විසින්පහරදීම නිසා එම විහරස්ථානයේ වැඩ...
මිගමුව මහරෝහලේ තාවකාලික ගොඩනැගිල්ල හෙවත් තහඩු වාට්ටුව නමින් හදුන්වන ගොඩනැගිල්ල පිලිබදව සමාජගතකිරීමට උත්සහාකරන මතය සාධාරණ...150x728


150x728