මිගමුව අධිකරණ බල ප්‍රදේශයට අයත්ව තිබු කටුනායක(ඇවරිවත්ත) සහ ගුවන්තොටුපොළ  පොලිස් බලප්‍රදේශ නව අධිකරණ බලප්‍රදේශ  නිර්ණය...
කුමන බලයක් කොපමණ ධනයක්  කුමන අධ්‍යාපන සුදුසුකමතිබී කුමන තනතුරක් දරුවත් ගුණවත් කම නැත්නම් ඔහු අසම්පුර්ණ...
    ස්විට්සර්ලන්තයේ ජිනීවා මානව හිමිකම් කාර්යාලය ඉදිරිපිටදී සැප්තැම්බර් 24වැනිදා පස්වරු 1ට උද්ඝෝෂණයක්පැ වැත්වීමට නියමිතව...
  කොචිචිකඩේ පොලිස් වසමේ ඉහල මඩම්පැල්ල ප්‍රදේශයේ ඊයේ රාත්‍රීතිබු සැණකෙලියක  සංගීත සංදර්ශනයක් අතරතුරදී සිදුවූ පහරදීමකින්...150x728