මිගමුව හරිස්චන්ද්‍ර ජාතික පාසලේ සිසුදරුවෙකු ඩෙංගු රෝගයෙන් මියයයි.උණ රෝගය වැලදී දින හයක් පමණ රෝහල් ගතව...
මිගමුව දිස්ත්‍රික් මහරෝහලේ කාර්යමණ්ඩල සාමාජිකයන් තිහකට වැඩිපිරිසකට ඩෙංගු රෝගය වැලදී ඇතිබව අපගේ රෝහල් ආරංචිමාර්ග වලින්...
කසල කලමනාකරණය පාසැල් දරුවන් අතර ප්‍රචලිත කිරීම සදහා මිගමුව සංචාරක හෝටල් හිමියන්ගේ සංගමය  විසින් පාසල්...
මිගමුව මහරෝහලේ අංක 8 ළමා වාට්ටුවෙහි ප්‍රතිකරලබන දරුවන්ට අවශ්‍ය අවස්ථාවලදී ඔක්සිජන් ලබාදීම සදහා  දැනට තිබෙන...
මිගමුව නගර සභාව විසින් ක්‍රියාත්මක කරන  කඩිනම ඩෙංගු මර්ධන වැඩ සටහන සදහා  මිලියන තිහක මුදලක්...
මීගමුවේ ජලය බැසයන පොදුකානු මත අනවසරයෙන් ඉදිකර ඇති ගොඩනැගිලි ඉවත්කිරීමට කඩිනමි  පියවර ගන්නා බව මිගමුව...150x728


150x728